ALGEMENE VOORWAARDEN – WETTELIJKE BEPALINGEN

Door de websites (www.horseid.be en www.cbc-bcp.be) te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld staan, van toepassing zijn en geacht worden door u te zijn aanvaard. Hierdoor erkent u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verbindt u zich er toe deze te respecteren.

Dit document kan gewijzigd worden. Een regelmatige raadpleging is bijgevolg aangewezen.

A. Betalingsvoorwaarden van de Belgische Confederatie van het Paard

 1. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van de Belgische Confederatie van het Paard VZW. De betalingen gebeuren online, per overschrijving. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een beveiligde server. Bestellingen worden pas geleverd na ontvangst van de betaling. De klant is niet gerechtigd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Schuldvergelijking is in ieder geval uitgesloten.
 2. Alle facturen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na het verzenden van de factuur.
 3. Voor alle geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht te Zaventem en de rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 4. Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de factuur:
  1. aanmaningkosten verschuldigd van 5 € per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.
  2. verwijlinteresten verschuldigd van 8.5 % per jaar vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
  3. evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 75 € en een maximum van 1.500 €.
 5. Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant.
 6. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

B. Cookies

Zie ons Cookiebeleid

De websites (www.horseid.be en www.cbc-bcp.be) kunnen cookies gebruiken om informatie op te slaan op uw computer

Bepaalde cookies kunnen nodig zijn voor de werking van de websites. Deze cookies worden opgeladen wanneer u een formulier doorstuurt of wanneer u zich op de websites aanmeldt of gegevens ingeeft.

Wij gebruiken eveneens cookies om bezoekers naamloos op te volgen en de werking te verbeteren.

U kunt op elk moment cookies deactiveren met de beveilingsparameters van uw browser.

Raadpleeg de documentatie van Uw browser voor meer informatie.

Nuttige links:
Firefox
Google Chrome
Internet explorer 9
Internet explorer 7 et 8
Safari

C. Wettelijke bepaling

De website is eigendom van de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP), Belgicastraat 9/3, 1930 Zaventem, België.

De hosting van de website en de domeinnamen wordt verzorgd door Maehdros.

Opmaak en configuratie: DefiMédia

Het fotomateriaal werd geleverd door:
Arnd Bronkhorst Photography
Fotolia
Reporters

D. Technische informatie

U erkent over de nodige vaardigheden te beschikken om deze website te raadplegen en te gebruiken, en u erkent nagekeken te hebben dat de gebruikte configuratie geen enkel virus bevat en dat die in perfecte staat verkeert.

U erkent eveneens dat u werd geïnformeerd dat deze site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is, tenzij in geval van heirkracht, informaticaproblemen, problemen te wijten aan de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.

E. De inhoud van de website – disclaimer – recht op overname

Ondanks alle zorg en aandacht die de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie, onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de BCP, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op de website van de BCP kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen de BCP of de aangestelden van de BCP, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie.

BCP doet alles wat in haar vermogen ligt om de juistheid van de data te controleren en waar nodig aan te passen maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid hiervan en de gebruiker kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het gebruik van de data in de database.

Het gebruik van deze website, de database en de geraadpleegde gegevens is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

In geen geval zal de BCP of zijn aangestelden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie

De informatie van de website van de BCP wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website van de BCP is toegestaan, mits hierbij de bron (Belgische Confederatie van het Paard vzw) wordt vermeld. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

F. Uw plichten als gebruiker

Indien u informatie en data toevoegt aan de database verklaart u:

Respect t.o.v. derden - privacy

U wordt verondersteld de toepasselijke wettelijke bepalingen te respecteren.

U dient zich meer bepaald te onthouden van iedere daad die zou kunnen schaden aan de privésfeer, de reputatie, de eerbied, of het imago van een andere gebruiker of derde. U doet dit door iedere uitdagende, lasterlijke of bedreigende vermelding of boodschap te vermijden.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden (al dan niet geanimeerd), en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website behoren ten allen tijde aan de BCP. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, onder elke vorm en met elk middel, en zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de BCP, is volstrekt verboden en zal beschouwd worden als namaak. Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen op de wettelijke bescherming van databases, waarvan de BCP de beheerder is.

Links

De BCP probeert enkel naar die websites te verwijzen, die voldoen aan de toepasselijke wetten en reglementen. De BCP kan echter op geen enkele manier de inhoud van deze websites controleren en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

G. Welke zijn de verzamelde gegevens – grondslag verwerking

De in de database geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de aan BCP toevertrouwde overheidsopdracht (vanwege de FOD Volksgezondheid) tot wettelijk verplichte identificatie van alle paardachtigen op Belgisch grondgebied en registratie in een centrale database.

Daarbij kunnen ook gegevens opgevraagd worden om de juistheid van de gegevens na te gaan. Hierbij wordt verwezen naar art. 50 van het KB van 16.2.2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, waarin de rechten en plichten van de beheerder van de centrale gegevensbank, met name BCP, staan omschreven.

De finaliteit van de database: de gevraagde gegevens worden gebruikt om de database voor de registratie van de paardachtigen actueel te houden voor wat betreft het adres van de houders, zoals voorzien in voormeld KB van 16.2.2016. In het kader van de haar toevertrouwde overheidsopdracht dient BCP officiële documenten op te sturen aan de houders (paspoorten en mutaties), evenals facturen. Het enig doel voor de toegang tot de gegevens van het rijksregister is het verifiëren van het actueel adres van de houders indien correspondentie teruggestuurd wordt, en aldus verlies van documenten voorkomen.

Daarbuiten kunnen persoonsgegevens verwerkt worden mits toestemming van de persoon om wie het gaat, om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren, omdat dit wettelijk verplicht is, het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen, het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen, of wanneer het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om gerechtvaardigde belang te behartigen.

BCP delegeert een deel van haar taken door aan de 2 regionale vleugels nl PaardenPunt Vlaanderen te Heverlee en Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval te Ciney.
Deze beide partijen zijn tevens verboden aan de plichten die worden aangegaan tussen BCP en de gebruikers.