Wettelijke vermeldingen

Wanneer u gebruik maakt van deze website, erkent u kennis genomen te hebben van de wettelijke bepalingen en verbindt u zich er toe deze te respecteren. Dit document kan gewijzigd worden, een regelmatige raadpleging is aldus raadzaam.

A. Algemene voorwaarden van de Belgische Confederatie van het Paard

 1. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van de Belgische Confederatie van het Paard VZW. De betalingen gebeuren online, per overschrijving of contant op de maatschappelijke zetel. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een beveiligde server. Bestellingen worden pas geleverd na ontvangst van de betaling. De klant is niet gerechtigd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Schuldvergelijking is in ieder geval uitgesloten.
 2. Alle facturen zullen geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na het verzenden van de factuur.
 3. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 4. Bij niet betaling op de vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op het bedrag van de factuur:
  a. aanmaningkosten verschuldigd van 5 € per rappel en eventuele bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.
  b. verwijlinteresten verschuldigd van 8.5 % per jaar vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
  c. evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 75 € en een maximum van 1.500 €.
 5. Alle mogelijke invorderingskosten vallen ten laste van de klant.
 6. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

B. Het respect van het privéleven

De gegevens opgenomen op het extranet HorseID worden in een databank ingebracht die beheerd wordt door de vzw Belgische Confederatie van het Paard. De wet van 08-12-1992 betreffende het respect van het privéleven is van toepassing. De aanvrager heeft het recht op inzage van de hem betreffende gegevens en kan deze laten wijzigen.

C. Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer

Bepaalde cookies zijn nodig voor de werking van de website. Deze cookies worden opgeladen wanneer u een formulier doorstuurt of wanneer u zich op de website aanmeldt of gegevens ingeeft.

Wij gebruiken eveneens cookies om bezoekers naamloos op te volgen en de werking te verbeteren.

U kunt op elk moment cookies desactiveren met de beveilingsparameters van uw browser.

Raadpleeg de documentatie van Uw browser voor meer informatie.

Nuttige links :
Firefox
Google Chrome
Internet explorer 9
Internet explorer 7 et 8
Safari

D. Wettelijke bepaling

De website is eigendom van de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP), Belgicastraat 9/3, 1930 Zaventem, België.

De hosting van de website en de domeinnamen wordt verzorgd door Maehdros

Opmaak en configuratie: DefiMédia

Het fotomateriaal werd geleverd door:

Arnd Bronkhorst Photography
Fotolia
Des reporters

E. Technische informatie

U erkent over de nodige vaardigheden te beschikken om deze website te raadplegen en te gebruiken, en u erkent nagekeken te hebben dat de gebruikte configuratie geen enkel virus bevat en dat die in perfecte staat verkeert.

U erkent eveneens dat u werd geïnformeerd dat deze site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is, tenzij in geval van heirkracht, informaticaproblemen, problemen te wijten aan de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.

F. Wat u dient te weten over het Web

Het is moeilijk om de veiligheid van gegevens, die verspreid worden over het Internet, voor 100% te garanderen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet verzekeren noch garanderen dat de informatie die rechtstreeks of via deze online diensten wordt verstuurd, volledig beveiligd is.

De communicatie van informatie m.b.t. uw persoon, is bijgevolg volledig op eigen risico, zelfs indien wij bij ontvangst van die informatie alle stappen ondernemen om deze te beveiligen.

G. De inhoud van de website – disclaimer – recht op overname

Ondanks alle zorg en aandacht die de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie, onvolledig, onjuist of onduidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de BCP, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op de website van de BCP kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen de BCP of de aangestelden van de BCP, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie.

In geen geval zal de BCP of zijn aangestelden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie

De informatie van de website van de BCP wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website van de BCP is toegestaan, mits hierbij de bron (Belgische Confederatie van het Paard vzw) wordt vermeld. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

H. Uw plichten als gebruiker

Respect t.o.v. derden

U bent verondersteld de toepasselijke wettelijke bepalingen te respecteren (meer bepaald inzake de wet op de privacy). U dient zich meer bepaald te onthouden van het verzamelen of verkeerd gebruiken van gegevens, of in het algemeen van iedere daad die zou kunnen schaden aan de privésfeer, de reputatie, de eerbied, of het imago van een andere gebruiker of derde. U doet dit door iedere uitdagende, lasterlijke of bedreigende vermelding of boodschap te vermijden.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, beelden (al dan niet geanimeerd), en alle andere elementen die deel uitmaken van deze website behoren ten allen tijde aan de BCP. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, onder elke vorm en met elk middel, en zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de BCP, is volstrekt verboden en zal beschouwd worden als namaak. Hetzelfde geldt voor de databanken op de website, die beschermd worden door de bepalingen op de wettelijke bescherming van databanken, waarvan de BCP de beheerder is.

Links

De BCP probeert enkel naar die websites te verwijzen, die voldoen aan de toepasselijke wetten en reglementen. De BCP kan echter op geen enkele manier de inhoud van deze websites controleren en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

I. Welke zijn de verzamelde gegevens

Wij vragen u op deze website ons bepaalde gegevens door te sturen (nl. uw naam en adresgegevens), die ons in staat stellen u de documentatie, die u wenst, toe te sturen en die u zal toelaten de gekozen documenten te downloaden. Indien u geen documentatie wenst te ontvangen of geen gebruik wenst te maken van onze diensten, kan u onze website bezoeken zonder u kenbaar te maken of zonder u in te schrijven.

Indien u ons een elektronisch bericht toestuurt, zal uw emailadres automatisch worden opgeslagen, teneinde uw bericht te kunnen beantwoorden.

J. Voor wie zijn de verzamelde gegevens bestemd?

Uw persoonlijke informatie, verzameld binnen het kader van deze website, is bedoeld voor de diensten en bedrijven van de groep, belast met het beantwoorden aan uw behoeften. Uw IP adres is bestemd voor het personeel van de Dienst Informatica, dat bevoegd is om zulke informatie te behandelen en onderworpen is aan het beroepsgeheim.

K. Hoe uw toegangs- en rectificatierecht uitvoeren?

Conform de huidige wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens (EC-Richtlijn n° 95/46 en Koninklijk Besluit van 13 maart 2003) heeft u recht tot toegang tot de informatie die u aanbelangt en kan u bijgevolg een kopie, rechtzetting of schrapping vragen.

U kan deze informatie aanvragen per schrijven, geadresseerd aan: Belgische Confederatie van het Paard vzw, Belgicastraat 9/3, 1930 Zaventem, België.

Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, is dit een individueel recht dat enkel kan uitgeoefend worden door de persoon in kwestie en met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens. Omwille van veiligheidsredenen, zal de betrokken dienst bijgevolg uw identiteit moeten nagaan teneinde te vermijden dat vertrouwelijke informatie over uw persoon zou worden doorgegeven aan derden.