Bescherming van personengegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

Wanneer u in het bezit bent van een paardachtige(n) dient dit wettelijk te worden geregistreerd in de Belgische databank voor paardachtigen, beheerd door de vzw Belgische confederatie van het Paard. (EU 2015/262)

Voor de registratie worden persoonsgegevens verzameld wanneer:

U bent beschermd op basis van:
Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

1. RECHTSGROND EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKINGEN

23 MEI 2001. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

16 FEBRUARI 2016: Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

2. VERWERKTE GEGEVENS

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SITUATIES VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS
U raadpleegt een of meerdere pagina’s IP-adres
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op Naam, voornaam, adres, rijksregister-, telefoonnummer en e-mailadres, login dat u ingeeft. Uitwisseling van e-mails via berichtenverkeer. Technische gegevens die al dan niet verbonden zijn aan uw e-mail. Uw postadres voor de verzending van documenten en/of publicaties.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

3. GEBRUIK VAN COOKIES

Zie ons Cookiebeleid

4. BEWARINGSDUUR

De bewaringsduur :

5. VEILIGHEID

De Belgische confederatie van het paard (BCP) waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE, BEZWAAR EN WISSEN 

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

6.1. HorseID

Via de applicatie kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen. Uw aanvraag tot wijziging zal worden nagegaan en vervolgens verwerkt binnen de 24 uur. U kan ook steeds wijzigingen doorgeven via mail (info@horseid.be)

6.2. DPO

Op grond van de AVG voorziet men u het recht op inzage door contact op te nemen met de DPO ( data protection officer).

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Via schrijven:

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Via mail:

DPO@health.fgov.be

7. KLACHTEN

Als u vindt dat de Belgische confederatie van het paard (BCP) uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@apd-gba.be

8. CONTACT

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.fgov.be